OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie
z siedzibą przy ul. 1 Maja 52 w Pajęcznie, kod 98-330.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Anna Kapuścińska –  e-mail: iod@pajeczno.ld.policja.gov.pl

Zastępcą Inspektora Danych Osobowych (IOD) jest Katarzyna Michalak - e-mail: iod@pajeczno.ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
b. W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
d. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
e. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie,
(czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

8. Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r.

10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA  INFORMACYJNA - SYSTEM  MONITORINGU  WIZYJNEGO
    
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie     z siedzibą przy ul. 1 Maja 52 w Pajęcznie, kod 98-330.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i osoby zastępującej – e-mail: iod@pajeczno.ld.policja.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i art. 20a ust. 1 ustawy z dnia       06 kwietnia 1990 r. o Policji oraz    art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, zlokalizowany przy ul. 1 Maja 52 w Pajęcznie.
7. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery systemu monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres około 30 dni. Czas przechowywania zależy od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po zapełnieniu dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
8. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2018
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba udostępniająca informację:
Mieczysław Botór
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Mielczarek
do góry