DODO - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz.U. z 2019r. poz. 125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informuję, że:


 


 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie z siedzibą przy ul. 1 Maja 52 w Pajęcznie, kod 98-330.


 

 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz – adres korespondencyjny: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, tel. (42) 665-20-62, e-mail:iod@ld.policja.gov.pl.


 

3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :

a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ) lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie odrębnych przepisów w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

b. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.


 

Metryczka

Data publikacji : 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
Osoba udostępniająca informację:
Mieczysław Botór
do góry